MR

Een van de manieren om mee te praten over beleidsmatige zaken op school is door zitting te nemen in de MR, de Medezeggenschapsraad. Voor een goed functionerende school is overleg nodig tussen ouders, leerkrachten en directie. Wat in het bedrijfsleven de ondernemingsraad is, is op school de MR.

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat voor het schooljaar 2015-2016 uit de volgende ouders en leerkrachten:

Oudergeleding:
Mw. Sylvia Hannen
Dhr. Ed Smolenaers

Teamgeleding:
Mw. Marlies Adams
Dhr. Wim Giesen

Adviserend lid:
Dhr. Ron Aspers, directeur

Klik op onderstaande datum voor de notulen van de MR-vergadering:

2016 01 19
2015 11 11